bel!
0621573924

of mail ons via het

contactformulier

Statuten


Naam, zetel en duur

Artikel 1

De Vereniging draagt de naam: Vereniging voor Eerste Hulp Bij Ongelukken “St. Bernard”.  

Zij is gevestigd in de gemeente Den Helder. 

 

Artikel 2
De Vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. Zij is een voortzetting van de afdeling Den Helder van de Katholieke Nationale Bond voor E.H.B.O welke werd opgericht op 13 maart 1953.

 

Doel en middelen
Artikel 3
Het doel van de vereniging is gehoorzaamd aan Christus gebod van naastenliefde te bevorderen al datgene, wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde geestelijke en lichamelijke eerste hulp bij ongevallen.

 

Artikel 4
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:Het organiseren van cursussen in EHBO en ongevalpreventie;
Het organiseren van de voortgezette opleiding van gediplomeerde helpers en helpsters; Een doelgerichte propaganda; Het samenwerken met andere verenigingen en instellingen die werkzaam zijn op het gebied van eerste hulp en/of het voorkomen van ongevallen en voorts door al die wettige middelen, welke tot het gestelde doel dienstig zijn. 

 

Artikel 5
De vereniging is aangesloten bij de Nationale Bond voor Eerste Hulp Bij Ongelukken gevestigd te Culemborg.

De Leden Artikel 6
Leden van de vereniging zijn allen, die zich daartoe hebben aangemeld bij het bestuur en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. Bij huishoudelijk reglement kunnen bepaalde categorieën leden onderscheiden worden en worden dan door elk van deze categorieën de rechten en de plichten afzonderlijk vastgesteld.

 

Artikel 7
De leden zijn in het algemeen verplicht zoveel als in hun vermogen ligt bij te dragen tot het bereiken van de doelstellingen van de vereniging. Alle overige plichten kunnen worden geregeld bij huishoudelijk reglement.

 

Artikel 8
Het lidmaatschap eindigt: Door opzegging van het lid, doch slechts tegen het einde van het verenigingsjaar en met de inachtneming van een termijn van vier weken; Door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden, wanneer een lid aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld te voldoen,als ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt door ontzetting, wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen op besluiten der vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur. Van dit beroep staat beroep open op de algemene vergadering; Door overlijden van het lid. 

 

Geldmiddelen
Artikel 9
De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen uit contributies, vrijwillige bijdragen, subsidies en overige baten. 

 

Bestuur
Artikel 10
Het bestuur bestaat uit tenminste 5 personen.De leden van het bestuur worden benoemd en ontslagen tijdens de algemene vergadering. De voorzitter wordt door de algemene vergadering uit het bestuur aangewezen. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester.De functies van secretaris en penningmeester zijn verenigbaar. Indien de functies van secretaris en penningmeester in één en dezelfde persoon verenigd zijn, kiest het bestuur uit zijn midden een vice-voorzitter.
Artikel 11
De Voorzitter, de Secretaris en de Penningmeester vertegenwoordigen de vereniging in en buiten recht.


Algemene vergadering
Artikel 12
Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt, doch minstens eenmaal per jaar.Op schriftelijk verzoek van tenminste eentiende van de leden is het bestuur verplicht tot het bijeen roepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan dit verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze, waarop het bestuur de algemene vergadering bijeen roept.
Artikel 13
Tenzij in deze statuten een gekwalificeerde meerderheid is vereist worden besluiten ter algemene vergadering genomenmet gewone meerderheid van stemmen. Blanco stemmen worden niet meegerekend. Ingeval de stemmen staken wordthet voorstel geacht te zijn verworpen. Stemming over personen geschiedt schriftelijk, stemming over zaken geschiedt mondeling. De wijze van stemming wordt geregeld bij huishoudelijk reglement.


Statutenwijziging
Artikel 14
In deze statuten kan geen wijziging worden aangebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe opeen termijn van een maand is opgeroepen met vermelding, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld, terwijl tevens moet worden meegedeeld, waar een afschrift van het daartoe strekkende voorstel ter inzage ligt. Zij, die de oproeping tot die algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statuten wijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dit voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijkis opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Het besluit tot wijziging der statuten moet genomen worden met tenminste tweederde der geldig uitgebrachte stemmen. In afwijking tot het voorgaande kan ook tot statuten wijziging worden besloten en de algemene vergadering, waarin alle leden aanwezig zijn en het besluit met algemene stemmen wordt genomen.


Ontbinding
Artikel 15
Een besluit tot ontbinding kan alleen worden genomen door de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen op een termijn van een maand met vermelding, dat aldaar ontbinding van de vereniging zal worden voorgesteld, doch slecht na overleg met het districtsbestuur van de Nationale Bond voor E.H.B.O. gevestigd te Culemborg waaronder de vereniging ressorteert. Bij ontbinding worden de wettelijke bepalingen in acht genomen. Het eventueel batig saldo zal worden aangewend volgens bij huishoudelijk reglement te stellen regelen

De  actieve EHBO vereniging in Den Helder
De actieve EHBO vereniging in Den Helder

Powered by: WebBuro WebBuro