bel!
0621573924

of mail ons via het

contactformulier

Huishoudelijk reglement

Doel en Middelen Artikel 1
De organisatie van de cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de inrichting van de cursussen en de voorgezette opleiding de voorschriften en de richtlijnen van het Centraal Bureau van “Het Oranje Kruis”.

 

Artikel 2. 
Het bestuur is bevoegd tot het aantrekken en aanstellen van één of meer docentenarts en instructeurs voor de cursussen en de voortgezette opleiding. Honoraria c.q. vergoedingen aan de docentenarts en instructeurs voor hun werkzaamheden ten behoeve van de cursussen en voortgezette opleidingen worden door het bestuur vastgesteld en uit de kas van de vereniging betaald.  

 

Artikel 3
Het bestuur is belast met de aankoop en het beheer over de les en instructie materialen, welke het eigendom zijnvan de vereniging. Het bestuur draagt zorg voor de aankoop en de verstrekking aan de cursisten van de verplichte leermiddelen. De verplichte leermiddelen dienen tenminste te bestaan uit de door het Centraal Bureau “Het Oranje Kruis” voorgeschreven leermiddelen. Het bestuur is bevoegd andere, terzake dienende, leermiddelen voor te schrijven. De leermiddelen worden tegen betaling van de kosten al dan niet begrepen in de totale cursuskosten eigendom van de cursist.

 

Artikel 4
Het bestuur is bevoegd een lid van zijn college te benoemen tot commissaris van materialen en te belasten met het beheer over les en instructie materialen, hij/zij draagt zorg voor tijdige aanvulling van verbruiksmaterialen in overleg met het dagelijks bestuur. De commissaris materialen is verantwoordelijk verschuldigd aan het bestuur.


Leden Artikel 5
De vereniging onderscheidt de volgende categorieën leden: a. gewone leden b. aspirant leden c. donateurs d. begunstigers en ereleden. N.B. uitgang voor deze indeling is, dat er onderscheid is gemaakt tussen gediplomeerde leden (gewone leden) en de cursisten (aspirant leden). Wanneer men in de vereniging aan beide categorieën dezelfde rechten toekent, ook stemrecht, en cursisten direct bij aanmelding als lid accepteert, is dit onderscheid overbodig. Het maken van onderscheid heeft zeker bezwaren. Indien een gewoon lid (dus een gediplomeerde) om één of andere reden zijn diploma niet geldig heeft gehouden (b.v. te laat inleveren is de mogelijkheid van verlenging vervallen), dan is daardoor automatisch het lidmaatschap opgeheven. Dit kan tot problemen leiden b.v. bij het stemmen in vergaderingen.In verenigingen, waar dit onderscheid is gemaakt ziet men meestal dat alleen de gediplomeerde leden aan de bond ter registratie worden doorgegeven. Dit houdt dan wel in, dat zij die de cursus volgen dan buiten de collectieve verzekering vallen. De verantwoordelijkheid daarvoor berust dan geheel bij de vereniging zelve.
 a. Gewone leden van de vereniging zijn zij, die zich daartoe bij het bestuur hebben aangemeld, als zodanig door het bestuur zijn toegelaten en in het bezit zijn een geldig Eenheidsdiploma  EHBO; b. Aspirant-leden zijn zij, die zich bij het bestuur hebben gemeld voor het volgen van de opleidingvoor het Eenheidsdiploma EHBO en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten; c. Donateurs zijn natuurlijke personen die jaarlijks een bedrag van tenminste ƒ5,= of eenmalig een bedrag van tenminste ƒ25,= in de kas van de vereniging storten. 
d. Begunstigers zijn rechtspersonen, die jaarlijks een bedrag van tenminste ƒ15,= of eenmalig een bedrag van tenminste ƒ50,= in de kas van de vereniging storten. e. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging en door de algemene vergadering, op voordracht van het bestuur, als zodanig zijn benoemd.

 

 Artikel 6
De gewone leden zijn verplicht de vastgestelde contributie binnen de gestelde termijnen te voldoen. Zij zijn verplicht, overeenkomstig de voorschriften van het Centraal Bureau van “Het Oranje Kruis” tenminste het vereiste aantal oefen avonden bij te wonen. Zij dragen zelf de verantwoording voor het geldig houden van hun diploma. Het aanvragen van de verlenging van de geldigheidsduur van het diploma geschiedt door het bestuur. Zij hebben stemrecht in de algemene vergadering. 

 

Artikel 7
De aspirant-leden zijn verplicht de kosten verbonden aan de opleiding voor het eenheidsdiploma EHBO binnen de gestelde termijnen te voldoen. In bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van het bestuur kan een andere regeling worden getroffen.Zij zijn verplicht de vastgestelde lesavonden bij te wonen. Indien een aspirant-lid de wens te kennen heeft gegeven de opleiding voortijdig te beëindigen, is het desalniettemin verplicht de kosten van de opleiding, indien deze nog niet geheel mochten zijn voldaan, onmiddellijk te voldoen, tenzij het bestuur beslist, dat er geldige redenen zijn ontheffing van deze verplichting te verlenen.

 

Artikel 8 
Indien een lid op grond van artikel 8 sub c. van de statuten uit het lidmaatschap is ontzet, wordt het lid hiervan door het bestuur per aangetekend schrijven in kennis gesteld. Het lid heeft het recht binnen 30 dagen na dagtekening van dit schrijven in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Dit beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de secretaris. Binnen één maand na ontvangst van dit beroep roept het bestuur de algemene vergadering bijeen. Bij de oproep tot deze vergadering dient te worden vermeld, dat in deze vergadering het beroep van het lid tegen het besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap zal worden behandeld. De algemene vergadering besluit na het bestuur en, indien het lid dit wenst het lid te hebben gehoord. Het besluit van de algemene vergadering is bindend.  

 

Artikel 9
Indien het lidmaatschap door het bestuur op grond van artikel 8 sub b. van de statuten is opgezegd wegens het niet voldoen van de financiële verplichtingen, kan het lid in het lidmaatschap worden hersteld, nadat het lid alsnog aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Een opzegging op grond van het niet voldoen aan de financiële verplichtingen en is alleen mogelijk, als het lid, na schriftelijk door het bestuur te zijn aangemaand, langer dan een maand in gebreke is gebleven.
Geldmiddelen

 

Artikel 10
De contributie, welke door de gewone leden dient te worden voldaan, wordt telkenjare door de algemene vergadering vastgesteld voor het eerstvolgende verenigingsjaar.

 

Artikel 11
De kosten verbonden aan het volgen van de opleiding voor het eenheidsdiploma EHBO, worden voor de aanvang van de cursus vastgesteld door het bestuur. In dit bedrag kunnen de kosten voor contributie zijn begrepen. Het bestuur is bevoegd, indien hiertoe dringende redenen aanwezig zijn, tijdens de opleiding wijzigingen te brengen in de kosten, verbonden aan de opleiding. 
Het aspirant-lid is in het geval, bedoeld in het vorige lid, gerechtigd de opleiding voortijdig te beëindigen. Hij is dan slechts gehouden de oorspronkelijke aangegane verplichtingen na te komen.
Bestuur  

 

Artikel 12
Jaarlijks wordt in de algemene vergadering vastgesteld uit hoeveel leden het bestuur zal bestaan. Het bestuur wordt gekozen uit en door de gewone leden.  

 

Artikel 13
De bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaren. Jaarlijks treed op de algemene vergadering een derde van het aantal bestuursleden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. De plaats van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden op het rooster zodanig bepaald, dat ieder van hen periodiek in een ander jaar aftreedt. Indien een bestuurslid tussentijds aftreedt, kan het bestuur tijdelijk voorzien in de vacature. In de eerst volgende jaarvergadering wordt definitief in de vacature voorzien. Het in de plaats van het afgetreden lid gekozen bestuurslid neemt op het rooster de plaats in van het afgetreden bestuurslid.  

 

Artikel 14
Kandidaten voor een zetel in het bestuur kunnen worden gesteld door het bestuur en door tenminste 5 leden gezamenlijk. Een kandidatuur door de leden dient schriftelijk en voorzien van de handtekeningen van de leden, die de kandidaat voorstellen, bij het bestuur te worden ingediend uiterlijk op de dag voorafgaande aan de dag van de algemene vergadering. Bij de kandidaatstelling dient een schriftelijke verklaring van de kandidaat te worden gevoegd, dat deze een eventuele benoeming zal aanvaarden.  

 

Artikel 15
Indien een lid van het bestuur naar het oordeel van het bestuur in ernstige mate handelt in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement en/of belangen van de vereniging, is het bestuur bevoegd dit lid in zijn functie te schorsen. Een besluit tot schorsing dient te worden genomen met tenminste twee derden van het aantal stemmen. Het besluit wordt onmiddellijk per aangetekend schrijven aan het betrokken bestuurslid medegedeeld.  

 

Artikel 16
Indien het bestuur besloten heeft een lid van het bestuur in zijn functie te schorsen, roept het bestuur binnen een maand een buitengewone algemene vergadering bijeen. In de oproep voor deze vergadering wordt de mededeling van deze schorsing gedaan, alsmede van de redenen die tot de schorsing hebben geleid. Indien het persoonlijk belang van het betrokken bestuurslid, dan wel van de vereniging dit naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk of wenselijk maken, kan het bestuur volstaan met de mededeling van de schorsing en de mededeling dat nadere gegevens ter vergadering zullen worden verstrekt.

 

Artikel 17
De algemene vergadering beslist na het bestuur en, indien het dit wenst, het betrokken bestuurslid te hebben gehoord over het besluit tot schorsing. Indien het besluit tot schorsing door de algemene vergadering wordt bevestigd, wordt het betrokken bestuurslid door de algemene vergadering als lid van het bestuur ontslagen. Indien het bestuur tot schorsing door het bestuur wordt afgewezen, wordt het betrokken bestuurslid onmiddellijk en volledig in zijn functie hersteld. Het besluit van de algemene vergadering is bindend.Ten aanzien van een door ontslag ontstaande vacature gelden de bepalingen van artikel 14. Laatste lid van dit reglement.

 

Artikel 18
Indien de functie van secretaris en penningmeester in één en dezelfde persoon verenigd zijn, maakt de door het bestuur gekozen vice-voorzitter deel uit van het dagelijks bestuur en wordt hij tot alle vergaderingen van het dagelijks bestuur uitgenodigd.

 

Artikel 19
De voorzitter leidt de vergaderingen en draagt zorg, dat de genomen besluiten worden uitgevoerd. Bij tijdelijke ontstentenis van de voorzitter wijst het bestuur, zulks nodig oordelende, uit zijn midden een plaatsvervanger aan. In het geval als bedoeld in artikel 19 van dit reglement treedt de vice-voorzitter als plaatsvervanger op.  

 

Artikel 20.
De secretaris voert de correspondentie en is voorts belast met het bijhouden van notulen, het voeren van de cursus administratie, waaronder het bijhouden van presentielijsten, het opmaken en indienen van het jaarverslag, het beheer van het archief en alle verdere werkzaamheden, die voor het goed functioneren van het secretariaat nodig zijn. Indien de hoeveelheid en/of de aard van de werkzaamheden dit noodzakelijk of gewenst maken, kan het bestuur uit zijn midden in overleg met de secretaris een tweede secretaris benoemen, die een deel van de werkzaamheden van de secretaris kan uitvoeren. Bij tijdelijke ontstentenis kan het bestuur uit zijn midden, zulks nodig oordelende, in overleg met de secretaris een plaatsvervanger benoemen.Indien een tweede secretaris is benoemd, treedt deze zonodig als vervanger op.

 

Artikel 21
De penningmeester is belast met het innen en betalen van de gelden. Hij voert het beheer over de gelden en houdt boek van alle inkomsten en uitgaven. Hij voert tevens de correspondentie, verband houdende met het financiële beheer. Voor het beschikken over de gelden van de vereniging is zijn handtekening voldoende. Hij dient 6 weken voor de jaarvergadering bij het bestuur een rekening en verantwoording over het afgelopen jaar en een begroting van inkomsten en uitgaven voor het eerstvolgend jaar in. Hij is ten alles tijden verantwoording verschuldigd aan het bestuur. Hij is persoonlijk verantwoordelijk voor alle onder zijn beheer zijnde gelden, behalve gelden die bij de rijksgirodienst zijn gestort of met goedvinden van het bestuur zijn belegd.

 

Artikel 22
Voor het aangaan van geldleningen, het verkrijgen, vervreemden of in gebruik afstaan van onroerende goederen behoeft het bestuur goedkeuring van de algemene vergadering.

 

Artikel 23
Aan de leden van het bestuur en aan leden, die door de algemene vergadering of het bestuur met een bepaalde taak zijn belast, worden de voor de vervulling van hun taak noodzakelijke reis en verblijfkosten uit de kas van de vereniging vergoed.

 

Artikel 24
Aan leden, die ten behoeve van de vereniging een opleiding voor de aantekening kaderinstructeur of geoefend slachtoffer volgen, kunnen door de vereniging de kosten, verbonden aan de opleiding geheel of gedeeltelijk worden vergoed. Het bedrag van de vergoedingen, alsmede de voorwaarden waarop de vergoedingen worden verstrekt, worden door het bestuur in overleg met het lid vastgesteld.

 

Artikel 25
Het bestuur vergadert minstens 6 maal per jaar. Het bestuur vergadert bovendien, indien de voorzitter dit nodig oordeelt of tenminste twee bestuursleden zulks verlangen. Binnen één week nadat tenminste twee bestuursleden het verlangen hebben kenbaar gemaakt, moet de vergadering worden aangekondigd; binnen drie weken moet deze worden gehouden.

 

Algemene vergadering Artikel 26
De algemene vergadering dient te worden gehouden uiterlijk drie maanden na het einde van het verenigingsjaar. De oproep tot de algemene vergadering dient uiterlijk vier weken voor de datum, waarop de vergadering wordt gehouden aan de leden te worden verzonden.  

 

Artikel 27
In de algemene vergadering wordt, onder meer: a. door de secretaris verslag uit gebracht over de staat en de werkzaamheden van de vereniging in het afgelopen verenigingsjaar; b. door de penningmeester rekening en verantwoording van het geldelijk beheer over het afgelopen verenigingsjaar; c. de begroting van de inkomsten en uitgaven voor het volgende jaar vastgesteld; d. de contributie voor het eerstvolgende verenigingsjaar vastgesteld; e. voorzien in de opengevallen plaatsen in het bestuur; f.  een commissie van drie personen, gewone leden van de vereniging, welke in de eerstkomende jaarvergadering verslag uitbrengt over de alsdan aan de orde zijnde rekening en verantwoording; g. de voorstellen besproken, welke voor deze vergadering zijn ingediend.  

 

Artikel 29
De algemene vergadering is toegankelijk voor alle leden van de vereniging. Het stemrecht in de algemene vergadering wordt uitgeoefend door de gewone leden.

 

Artikel 30
Stemmen bij volmacht is niet geoorloofd. Aantekeningen op het stembiljet maken dit ongeldig. Over zaken wordt mondeling, over personen wordt schriftelijk gestemd, behoudens ingeval van acclamatie. Onder acclamatie wordt verstaan, dat de vergadering door handgeklap of anderszins duidelijk te kennen geeft, zulks ter beoordeling van de voorzitter, in te stemmen met het voorstel. Indien echter één of meer leden onmiddellijk na de constatering door de voorzitter, dat een voorstel bij acclamatie is aanvaard, de wens te kennen geven alsnog een stemming te doen houden, is het voorstel niet bij acclamatie aanvaard en wordt alsnog tot stemming overgegaan.Indien bij een verkiezing van personen bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, wordt tot een tweede vrije stemming overgegaan. Is ook bij deze tweede vrije stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt de stemming bepaald tot de twee personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen hebben gekregen, of, zijn de stemmen tussen meer personen verdeeld, tot allen die aldus de meeste stemmen hebben verkregen. Ook hierdoor geen volstrekte meerderheid van stemmen verkregen zijnde, wordt, indien nodig na een tussenstemming over hen, die een gelijk aantal meeste stemmen op zich verenigd hebben, een vierde stemming over de tweede personen, die bij een derde stemming de meeste stemmen verkregen hebben. Indien hetzij bij deze tussenstemming, hetzij bij een derde of een vierde stemming de stemmen staken, wordt de oudste in leeftijd geacht te zijn gekozen. Er hebben zoveel stemmingen plaats als er personen te kiezen of voor te dragen zijn. Indien voor de vacature in het bestuur slechts één kandidaat is gesteld, wordt deze kandidaat geacht te zijn gekozen en vind er geen stemming plaats.

 

Verbandposten Artikel 31
Door de vereniging worden, voorzover dit mogelijk en verantwoord is, in het gebied van de vereniging op daartoe geschikte plaatsen verbandposten ingericht. Deze verbandposten worden bij voorkeur gevestigd ten huize van gewone leden van de vereniging die beschikken over een telefoon aansluiting en doorlopend bereikbaar zijn. Het bestuur is bevoegd regels voor de vestiging, het beheer over en het gebruik van de verbandposten vast te stellen.  

 

Artikel 32
Het bestuur is bevoegd een lid van zijn college te benoemen tot commissaris van materialen en te belasten met het toezicht op en het beheer over de verbandposten. De commissaris van materialen is verantwoording verschuldigd aan het bestuur.  

 

Artikel 33
De inhoud van de verbandposten mag uitsluitend worden gebruikt voor het verlenen van eerste hulp bij ongevallen.


Algemene bepalingen Artikel 34
Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.

 

Artikel 35
Wijziging van dit huishoudelijk reglement kan alleen geschieden in een algemene vergadering, indien de desbetreffende voorstellen in de oproepingsbrief zijn vermeld. Een zodanige oproepingsbrief moet tenminste vier weken voor deze vergadering aan de leden worden verzonden. Wijzigingen van dit huishoudelijk reglement treden niet in werking dan nadat daarop de goedkeuring is verkregen van het Hoofdbestuur van de Katholieke Nationale Bond voor Eerste Hulp bij Ongelukken, gevestigd te Utrecht.

 

Artikel 36
In geval van een geschil omtrent de uitleg van de bepalingen van dit reglement en in gevallen, waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

 

Artikel 37
Dit huishoudelijk reglement treedt in werking, zodra daarop, na de verkregen goedkeuring van het Hoofdbestuur van de Katholieke Nationale Bond voor Eerste Hulp bij Ongelukken, de goedkeuring van de algemene vergadering is verkregen.

De  actieve EHBO vereniging in Den Helder
De actieve EHBO vereniging in Den Helder

Powered by: WebBuro WebBuro